Skip to main content

Standard levering og salgsbetingelser

Formål

Formålet med standard levering og salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forhold mellom Kjøper/Bestiller og Strøminstallatøren AS, heretter kalt Selger.
Disse standard betingelser får anvendelse på alle leveranser/utførelser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel et Tilbud/Rammeavtale.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er 10 dager.
Ved for sen betaling belastes Kjøper/Bestiller med rente og rentetaperstatning i henhold til håndverkertjenesteloven, lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Tilbud/Priser

Tilbud er gyldig i 10 dager og oppgitte priser/beløp er i NOK eksklusiv merverdiavgift (mva), så fremt ikke annet er opplyst. Selger forbeholder at samtlige priser er i dag gjeldende priser. Ved at leverandører ikke foretar større prisjusteringer enn 3% eller ved endring av valutakurs.

Netteier/Strømleverandør

Eventuelle pålegg og kostnader fra netteier/strømleverandør eller dens underleverandør viderefaktureres Kjøper/Bestiller hvis Selger blir belastet dette.

Bestilling / Avbestilling

Bestilling kan foretas via telefon eller e-post, som foretrekkes.
Ved avbestilling vil Kjøper/Bestiller bli belastet de merkostnader som Selger er blitt påført.

Parkeringskostnader

Hvis Selger belastes med parkeringskostnader ved utførelse av oppdrag, vil dette viderefaktureres Kjøper/Bestiller.

Offentlige

Offentlige avgifter og gebyrer er ikke medtatt hvis Selger blir belastet dette.

Fremdrift

Ved oppdragsutførelser mer en 1 dag er tilbud basert på en kontinuerlig fremdrift innenfor normal arbeidstid.
Henviser til håndverkertjenesteloven vedrørende forsinkelse og mangel.

Garanti

Selger har garanti for feil og eventuelt mangler i henhold til håndverkertjenesteloven.

Reklamasjon

Kjøper/Bestiller plikter å kontrollere at leverte varer og tjenester er i henhold til bestilling.
Eventuell reklamasjon vedrørende mangler må fremsettes til Selger innen rimelig tid etter avsluttet oppdrag.
Selger forholder seg til håndverkertjenesteloven.

Fakturering

Fakturering foretas så snarlig utførende har avsluttet oppdraget.
Oppdrag over tid kan Selger foreta delfaktura hver 14 dg. eller A-konto a tilbud/beløp.

Annet gangs håndverker

Bygningsmessige arbeider som åpning og tetting av vegger, tak og etc. for fremføring/innfelling av kabler, rør, bokser og belysning ved skjultanlegg er ikke medtatt i tilbud, så fremt ikke annet skriftlig er avtalt.

Eksisterende installasjoner (Selgers forbehold)

At eksisterende installasjoner og jordingsanlegg er i forskriftsmessig stand.
Jording er til stede ved nærmeste tilkoblingssted, der det er krav om dette.
Ved omtrekking tas det forbehold om at eksisterende røranlegg er åpent og tilgjengelig for omtrekking.
Om at nytt utstyr passer sammen med eksisterende utstyr.

Eksisterende bygning (vegger, tak, etc..)

Bygningsmessige forhold anses å være i den stand at innfesting kan foretas.
Ved behov for annet en normal festemateriell, vil mer kostnader belastes bestiller.
Likeså for tilpasninger ved skjevheter grunnet ikke rette flater og/eller løs bygningsmasse.

Demontering / Sjauing

Demontering og sjauing faktureres Kjøper/Bestiller etter medgått tid, så fremt ikke annet er opplyst.

Installasjonsmateriell:

Det benyttes standard utstyr som finnes hos våre grossister, hvis ikke annet er beskrevet.
Det installeres kun materiell/utstyr med godkjennelse (CE / Nemko merket).
Bryter og stikkontakter som installeres er standard Elko RS eller tilsvarende leverandør.
Sikringsmateriell av type Eaton produkter eller tilsvarende leverandør benyttes.

Bestillingsvare

Ved fremskaffelse av bestillingsvarer, vil kostnader som frakt og gebyrer fra leverandøren eller grossisten komme som tilleggskostnad.
Det må påberopes at det er leveringstid på skaffevarer. Normalt er leveringstid 5-9 dg på installasjonsmateriell og 11-14 dg på belysningsutstyr. Leveringstid oppgis ved ordrebekreftelse oversendt ifra leverandør.

Annet installasjonsmateriell/belysning

Ved montering og tilkobling av annet installasjonsmateriell og/eller belysning enn beskrevet i tilbud, vil komme som tillegg og faktureres Kjøper/Bestiller.
Hvis Kjøper/Bestiller leverer materiell/utstyr selv skal dokumentasjon og godkjent installasjons-veiledning fremlegges ved forespørsel. Selger har ingen garantiforpliktelser på dette utstyret, utenom montering og tilkobling.

Oppgradering av sikringsskap:

Skrusikringer og eldre automatsikringer tåler mer overbelastning enn moderne kombiautomater. Dette skyldes høyere krav til sikkerhet.
Denne økede sikkerheten kan i enkelte tilfeller skape problemer for de sikringskurser som er utsatt for overbelastning.
Kostnader for ekstra kombivern eller utlegging av nye sikringskurser i forbindelse med overbelastede kurser er ikke inkludert i tilbud.
Utskifting av gamle UZ-elementer til kombivern med innebygget jordfeilbryter for hver kurs, reduserer faren for personelle og materiale skader.

Dokumentasjon

Dokumentasjon må oppbevares som all annen viktig dokumentasjon. Og skal følge installasjonsadressen/-stedet.
Ved avsluttet oppdrag og faktura/sluttfaktura legger Selger ved Samsvarserklæring, Risikovurdering og Sluttkontroll på alle oppdrag. Dokumentavgift tilfaller Kjøper/Bestiller ved denne.
Produkt dokumentasjon på betjeningsmateriell, belysning og varme overleveres ved installering.
Installasjon av gulvvarme dokumenteres etter endt oppdrag og legges ved faktura/sluttfaktura.
Ved tap av dokumentasjons vil Kjøper/Bestiller bli fakturert ved fremskaffelse.

Utførelse

Selger er pliktig å følge gjeldende elektriske lover og forskrifter ved utførelse av oppdrag.
Selger bruker kun godkjent arbeidskraft og fagpersonale. Arbeider utføres innenfor håndverkenes normale arbeidstid.

Tilleggsarbeider

Tilleggsarbeider vil faktureres etter medgått tid og materiell eller avtalt pris.
Selger forholder seg til håndverkertjenesteloven.

Ansvar

Selger kan opplyse kunde om eventuelle synlige avvik ved det elektriske anlegget.
Eier/Bruker er ansvarlig for å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand.
Eventuell informasjon vedrørende utvidelse/oppgradering er eier/brukers ansvar å sette seg inn i.

Last ned Standard levering og salgsbetingelser